خوش آمدید


آمار سایت
فتوای حضرت امام خمینی (ره) اهداء عضو
فتوای حضرت امام خمینی (ره)
اهداء عضو

استفتا-مصرف فطریه برای بیماران کلیوی
حضرت آیت الله هادی باریک بین


 
حضرت آیت الله محمدی تاکندی

سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین

سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین
300050602020
30008800440000
خیرین محترم:
لطفا با ارسال پیامک های خود ما را راهنمایی فرمایید

www.peywand.ir
info@peywand.ir

روابط عمومی انجمن
33342420 - 028
سامانه پیامک شهر های استان قزوین
سامانه ارسال پیامک انجمن آبیک
30009900853416
انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی
سایت انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی
آدرس سایت انجمن کلیوی شهرتان را برای ما به ایمیل انجمن و یا به پیامک انجمن ارسال نمایید تا در این سایت قرار گیرد
info@peywand.ir
300050602020
سخن روز
آب و هوا
اخبار ایران
رویدادهای امروز
حدیث روز
فاطمه اشدری سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه قزوین 23 آبان 1393
تصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی
تصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیویتصاویر نماز جمعه قزوین 23 آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی
تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت از بخش دیالیز بوعلی
 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393
20 سال شکرگزاری بخاطر تجلی مشارکت مادی و معنوی نیکوکاران
هفته نامه حدیث قزوین


نشریه نگاه قزوین

 
ثبت نام بیمه سلامت همگانی (صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)

(صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)

 
سال 1393 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین 20 ساله شد
20 سال خدمت 
سال  1393 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
20 ساله شد 

این انجمن اولین نهاد خیریه ( NGO )  با مجوز رسمی از وزارت کشور در ا
ستان قزوین به ثبت رسیده و  3 بار متوالی در سطح کشور رتبه اول و در دیگر سال ها با عنوان انجمن موفق و ممتاز رتبه کسب نموده است.
اهم خدمات این نهاد خیریه:
1 - تعداد بیماران تحت پوشش 414 نفر دیالیزی و تعداد 439 نفر پیوندی جمعا 853 نفر
2 - مدد کاری بیماران کلیوی و پیگیری مشکلات جانبی آن ها
3 - تنها مرجع قانونی تنظیم پرونده و معرفی بیماران دیالیزی و اهدا کننده جهت پیوند به مراکز درمانی و پیوند اعضا در سطح کشور
4 - اولین مرکز صادر کننده ی کارت اهداء عضو پس از مرگ مغزی در ایران – قزوین
5 - سالانه بالغ بر 40 نفر توسط این انجمن پیوند کلیه نموده اند سال 92 به تعداد 50 نفر پیوند شده اند
6 - پرداخت هزینه ی پاداش اهداء کلیه، 25  تا  100 درصد تعدادی از بیماران دیالیزی نیازمند توسط خیرین انجمن
7 - خرید 17 دستگاه دیالیز از بدو تأ سیس تا به امروز توسط خیرین انجمن و اهداء آن به بیمارستان های استان قزوین
8 - پرداخت هزینه ی آزمایشات بیماران دیالیزی برای پیوند کلیه حداقل  40  مورد سالانه هر مورد 5 میلیون ریال
9 - ارائه وام قرض الحسنه از طرف انجمن با معرفی به بانک ها و کمیته امداد امام خمینی (ره)
 10 -  پرداخت وام بلا عوض کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بیماران تحت پوشش تا سقف 20 میلیون ریال جهت پیوند کلیه

11 - صدور معرفی نامه به مراکز درمانی – دارویی – آزمایشگاهی – تصویر برداری – جراحی و سنگ شکنی جهت هزینه ی رایگان یا تخفیف ویژه به بیماران کلیوی
12 - پرداخت هزینه ی ایاب و ذهاب – دارویی – درمانی – معیشتی و.....به بیماران واجد شرایط
13 - ارائه دو نوبت سبد کالا (برنج-روغن-گوشت گرم و ...) به بیماران عزیز کلیوی

14 - برگزاری اردوی زیارتی ، سیاحتی دو بار در سال
15 - معرفی بیماران به بیمه سلامت ایرانیان و سازمان تامین اجتمایی جهت صدور دفترچه خاص و کارت هوشمند
16 - هماهنگی با دانشگاهها جهت تخفیف شهریه بیماران دانشجو و فرزندان دانشجوی بیماران
17 - هماهنگی با انجمن مرکز جهت تسهیلات در پیوند کلیه
تمامی خدمات این انجمن با یاری مسئولین و توسط مردم عزیز و خیرین استان انجام می گیرد.      

 
همت شما قابل تحسین      و    خدمت شما قابل تقدیر است
درصورتی که یکی از موارد زیر را دارا هستید به پزشک متخصص نفرولوژی (کلیه) مراجعه نمایید.
نوسان فشار خون – ابتلا به دیابت – تورم در مچ پا و دست و زیر پلک چشم – تکرر ادرار – خون در ادرار
منتظر کمک های شما خیرین عزیز به روش کارت به کارت و اینترنتی برای انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین
 منتظرکمک های شما خیرین عزیز هستیم به روش کارت به کارت و اینترنتی به حساب انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین

( 1 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

4611  9005  6919  6037
شماره حساب 0102193069007

( 2 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

4595  9005  6919  6037
شماره حساب 0102193060003

( 3 ) شماره کارت انجمن در
بانک ملی شعبه نادری جنوبی

9438  9950  9918  6037
شماره حساب107560707003


(4) شماره حساب 140084
بانک سپه شعبه میدان عدل قزوین

(5) شماره حساب پیوند کلیه 1416676613

بانک ملت سعدی قزوین


(6) شماره حساب 6138729166
جام بانک ملت سعدی قزوین


(7) شماره حساب 843491940
بانک ملت سعدی قزوین


(8) شماره حساب ملت سعدی شمالی
(سهم سادات)
5252121296


تلفن      33342420-028
تلفن      33342444-028
تلفن       33342300-028
فکس     33326200-028
آدرس انجمن : قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449
www.peywand.ir
info@peywand.ir
پیامک :  300050602020


کمک به بیماران نیازمند کلیوی از طریق گذرگاه به پرداخت ملت
شما یاور عزیز
می‌توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت‌های عضو شتاب
بیماران نیازمند کلیوی را یاری نمایید
 
در همه اوقات بیاد خداوند باشید

فَإِذا رَكِبوا فِي الفُلكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ إِذا هُم يُشرِكونَ
« سوره مبارکه العنكبوت آیه ۶۵ »

 
هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می‌خوانند (و غیر او را فراموش می‌کنند)؛ امّا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می‌شوند!
وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا
 

  وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا 
و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد گويا همه مردم را زنده كرده
است
(سوره مائده آیه  32)استفتاء از آیت الله خامنه ای
سؤال: بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت مى‏شوند که بر اثر آن، همه فعالیت‏هاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو مى‏روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مى‏شوند، دراین گونه موارد احتمال بازگشت فعالیت‏هاى مذکور به وضع طبیعى کاملاً از بین مى‏رود و ضربان خودکار قلب مریض باقى مى‏ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعى انجام مى‏گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداکثر چند روز ادامه پیدا مى‏کند، وضعیت مزبور در علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‏شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاى ارادى مى‏گردد و از طرفى بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است، بنا بر این آیا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بیماراندیگر جایز است؟
پاسخ: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‏اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.
 
 
استفتاء ازآیت الله مکارم شیرازی

سؤال: اگر کسى در حال حیات وصیّت کند که بعد از مرگش اعضاى بدنش را در اختیار بیماران نیازمند به آن اعضا قرار دهند، آیا ورثه مى توانند از این کار جلوگیرى کنند؟
پاسخ: جلوگیرى ورثه تأثیرى در این مسأله ندارد و در صورتى که آن اعضا، براى نجات جان بیماران لازم باشد برداشتن آن جایز است و همچنین اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم باشد. 
من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر الله عزوجل
امام رضا (ع)
من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر الله عزوجل

هر کس نعمت دهنده از مخلوقان را شکر نگزارد شکر خداوند را بجا نياورده 

(بحار 65/44 , عيون اخبار الرضا2/24
آمار صدور کارت اهداء عضو انجمن در سال 1392 و 6 ماهه 1393

آمار صدور کارت اهدا عضو در سال 92 و 93 استان قزوین
  
تعداد کارت صادر شده در سال 92 استان تعداد کارت صادر شده در سال 93 استان
27493
آدرس،تلفن ، شماره حساب ،دفاتر انجمن در شهرهای استان قزوین

دفتر نمایندگی آبیک
آدرس: بلوار امام خمینی کوچه شهید عطاردی بلوک یک
مجتمع پویا طبقه چهارم واحد 7

تلفن : 3822861-028
  فکس : 32825141-028

شماره حساب بانک ملت : 7212127532

******************************************
دفتر نمایندگی بوئین زهرا
آدرس:خیابان ولیعصر شرقی کوچه شهیدآرمون طبقه دوم

تلفکس : 34224826-028

شماره حساب بانک ملت : 1389786230
******************************************
دفتر نمایندگی تاکستان
آدرس : خیابان امام داخل درمانگاه شیرخورشیدی
تلفکس : 35229558-028

شماره حساب بانک ملت :  7263245779

******************************************
دفترنمایندگی شهر البرز
آدرس :بلوار شهرداری نبش دفتر اتوبوسرانی
تلفن :  32224090 - 028

شماره حساب بانک ملت : 1443235334

******************************************
دفتر نمایندگی شهرمحمدیه
آدرس : روبروی شهرداری
تلفن :32572121 - 028


شماره حساب بانک سپه : 140036
آمار بیماران دیالیزی و پیوندی به تفکیک شهرستان های استان قزوین
آمار بیماران دیالیزی و پیوندی به تفکیک شهرستان های استان قزوین

بیماران دیالیزی
بیمارستانتعداد
قزوین311  نفر
تاکستان44   نفر
بوئین زهرا24   نفر
آبیک25   نفر
صفاقی6    نفر
دارویی20    نفر
جمع430  نفر
 

بیماران پیوندی
شهرستانتعداد
قزوین331   نفر
تاکستان67    نفر
بوئین زهرا30    نفر
آبیک18    نفر
جمع446  نفر
 

تعداد کل بیماران تحت پوشش انجمن :  876   نفر
بیماران پیوندی سال 92 : 51 نفر
بیماران پیوندی سال 93 تاکنون : 31 نفر
تعداد بیماران در شرف پیوند :  8 نفر (آزمایشات انجام شده درنوبت پیوند هستند)

تعداد بیماران در انتظار پیوند باتوجه به گروه خونی
شهرستانتعداد درسال 93
O+  10  نفر
O--
A+9   نفر
A-4   نفر
B+15  نفر
B-1    نفر
AB+2   نفر
AB--
 

تعداد بیماران دیالیزی جدید در شش ماهه اول سال
شهرستانتعداد درسال 93
قزوین88   نفر
تاکستان7    نفر
بوئین زهرا6    نفر
آبیک6    نفر
جمع107  نفر

 
بیماران پیوند از مرگ مغزی
شهرستانتعداد درسال 92تعداد درسال 93
قزوین1713
تاکستان104
بوئین زهرا01
آبیک01
جمع2719
 
 
بیماران پیوندی در سال 92  -  93
شهرستانتعداد درسال 92تعداد درسال 93
قزوین3822
تاکستان104
بوئین زهرا23
آبیک12
جمع5131
 

تعداد دستگاه دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین 1393
 
تعداد دستگاه دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین
بیمارستان
 
تعدادتعداد بیمار
قزوین40  دستگاه مرکز دیالیز بوعلی285  نفر
5  دستگاه مرکز دیالیزبیمارستان تامین اجتماعی (رازی(27   نفر
تاکستان6 دستگاه بیمارستان تامین اجتماعی44   نفر
بوئین زهرا5  دستگاه بیمارستان امیرالمومنین24   نفر
آبیک6 دستگاه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)25   نفر
جمع62  دستگاه405  نفر
 

 
آدرس مراکز دیالیز در استان قزوین

آدرس مراکز دیالیز در استان قزوین
قزوین :
( 1 )    مرکز دیالیز بوعلی
آدرس:  خیابان فردوسی جنب بیمارستان مهرگان
 تلفن :       33320344 - 028
( 2 )  مرکز دیالیز بیمارستان تامین اجتماعی (رازی)
آدرس: خیابان شهید بابایی بالاتر از کانال
تلفن :       33680407 - 028

آبیک
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
آدرس : خیابان طالقانی ، شهرک قدس
تلفن :        9 - 32898002-028

  بوئین زهرا
آدرس : بیمارستان امیرالمومنین
آدرس : ابتدای جاده ساوه جنب دانشگاه آزاد

تلفن :       2  -34225381 -028

   تاکستان
  بیمارستان تامین اجتماعی
آدرس : انتهای خیابان شهید رجایی
تلفن :      35234660-028

مقالات
همودیالیز در اطفال ( کلیک کنید )


١٣٩٠/٨/٩


همه چیز در مورد دیالیز ( کلیک کنید )
١٣٩٠/٨/٩


کلیه و پیوند کلیه برای ناواردها ( کلیک کنید )
١٣٩٠/٨/٤


دیدار جمعی از خیرین باامام جمعه قزوین
تصاویر سومین همایش قزوین 1393
تصاویر تجلیل روز پرستار و اعضای شورای شهر
طراحی سایت آبادیس